Livsgrundlag

Flere lejeboliger/ bæredygtigt landsbyfællesskab

Øget bosætning kræver, at der er boliger og arbejde til tilflytterne, derfor lægger SF meget vægt på, at der snarest etableres ledige og tilgængelige boliger. SF Samsø har presset på for, at Samsø Kommune skulle opføre flere lejeboliger, og dette bliver nu en realitet i et samarbejde med Midtjysk Boligselskab. Men boligerne kan først stå klar om nogle år. Midlertidige boliger som fx skurvogne, containerparker o.l. kan være en mulighed. Samsø Kommune bør stille jord til rådighed og støtte, at disse boliger etableres.

SF arbejder aktivt for, at vi skal have et bæredygtigt landsbyfællesskab. Der er mange borgere, som ønsker at bo mere bæredygtigt i mindre huse med adgang til fællesarealer og fælleshave.

Stop motorvej over Samsø

SF lægger mange kræfter i at modarbejde etableringen af en motorvej hen over Samsø som et led i etableringen af en Kattegatforbindelse fra Aarhus til København. Samsøs særlige ø-kultur, den unikke natur og det helt særlige sammenhold vil for altid forsvinde, hvis der kommer en firesporet motorvej hen over øen. Identiteten som ø vil forsvinde, og de lokale fællesskaber vil blive erstattet af hurtige ture til fastlandet. Støjgenerne ved en motorvej vil smadre øens stilhed og ødelægge den fred og ro, som mange netop søger på Samsø. Den mørke nattehimmel med Dark Sky områder vil lide fatalt under den lysforurening, som en motorvej vil medføre.

Rent drikkevand

SF Samsø arbejder for, at vi skal have fundet en løsning på den ”tikkende bombe” på den gamle losseplads i Pillemark. Det vil være en katastrofe hvis øens vigtigste drikkevandsreservoir forurenes i en sådan grad, at vi ikke kan bruge vandet som drikkevand.

Ny højskole med temaer som klima, miljø og energi

Det bæredygtige landsbyfællesskab kunne danne ramme om etableringen af en ny højskole på Samsø. En højskole vil give arbejde til det faste personale.

SF foreslår at den nye højskole har klima, miljø og energi som tema og indhold.

Indholdet for de første kursister skal være en undersøgelse af, hvordan højskolebygningen skal indrettes og konstrueres med de mest klimavenlige materialer.

40 km/t i landsbyerne og tung trafik reduceres

SF Samsø vil arbejde for at få reduceret den tunge trafik gennem øens landsbyer, der bl.a. er karakteriserede ved smalle gader, hvor den tunge (og brede) trafik er til stor gene for beboerne. I flere af landsbyerne er der allerede etableret mulighed for at lede den tunge trafik ad en bestemt rute, men disse muligheder benyttes ikke altid. Vi vil derfor arbejde for at gøre oversigtsforholdene bedre og sikre, at den mindst generende rute benyttes. SF vil arbejde for, at hastigheden nedsættes til 40 km/timen i landsbyerne af hensyn til at reducere støjgenerne og forbedre trafiksikkerheden.

Cykelsti fra Kolby Kaas til Tranebjerg

SF vil arbejde for, at der etableres en cykelsti fra Kolby Kaas til Tranebjerg.

Hver eneste sommer ser vi den ene lejrskole efter den anden komme cyklende fra Stensbjerggård og rundt på Samsø. Man møder ofte en flok på 40-50 børn, som ikke er meget over 10 år, cyklende på hovedvejen mellem Kolby og Tranebjerg.

Hvis vi også skal have flere til at cykle af hensyn til folkesundheden, bør vi investere i flere cykelstier – især på Samsø, hvor afstandene inviterer til at transportere sig på cykel.

Aktiv bosætningspolitik

SF arbejder aktivt for, at affolkningen af øen bremses, så vi kan fastholde eller øge indbyggertallet på Samsø. Befolkningstallet har en afgørende betydning for kommunens økonomi. SF ønsker ikke fortsatte besparelser på de kommunale velfærdsområder, der går ud over kvaliteten af vores børnepasning, skoletilbud og ældreområdet. Får vi ikke bremset affolkningen af Samsø, kan det desværre få den konsekvens at der må spares på velfærden.

Øget bosætning er derfor en af forudsætningerne for, at vi fortsat kan yde en ordentlig service til børn, unge og ældre.

Øget borgerinddragelse – KB-møder lokalt, temamøder, høringer

SF arbejder for at udvikle en bedre og rigere samtalekultur på øen.

Vi skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker. Samtale eller dialog skal tage udgangspunkt i respekt for hinandens meninger – især når vi er uenige.

SF vil gerne finde nye metoder til at bringe borgerne og lokalpolitikken tættere på hinanden. Måske er tiden inde til, at vi sætter direkte fokus på debatkulturen ved arrangementer, hvor vi ud fra oplæg debatterer, hvordan vi kan forbedre den gode tone og dialog. Demokratisk engagement skal ikke kun være ved valg en gang hver 4. år. Udvikling af politik skal ske i et tæt samvirke med befolkningen.

SF arbejder for, at borgerne på Samsø inddrages aktivt i beslutningerne. Dette kan ske på flere måder som kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne, online-transmission af kommunalbestyrelsesmøderne, indførelse af borgerforslag (mindst 200 borgere skal være underskrivere) og udvidet anvendelse af opgaveudvalg om emner som biodiversitet, affaldssortering, delekørsel eller forebyggende sundhedsfremme.

Affaldssortering – henteordning for alle på Samsø

SF hilser den kommende affaldssortering på Samsø og i resten af landet meget velkommen. Det er på høje tid, at Samsø sorterer affaldet og i øvrigt betragter affaldet som en ressource, der kan genanvendes i stedet for at blive brændt. Samtidig er det vigtig for SF, at affaldssorteringen stiller alle borgere på øen lige. Samsøs 750 sommerhuse skal have samme ordning som øens øvrige beboere.

Overordnet plan for vedvarende energianlæg

SF ønsker, at planen for vedvarende energianlæg udarbejdes snarest muligt, så kommunen har det nødvendige overblik over, hvor der kan placeres solcelleanlæg, biogasanlæg, etableres vindmøller eller andre lignende anlæg.

Ud fra den cirkulære tankegang bør lokal elproduktion så vidt muligt anvendes lokalt på Samsø. Elselskabernes kapacitet er ikke stor nok til at aftage energien, og søkablet til Samsø sætter begrænsninger for udvidelser.

SF ønsker at støtte op om etablering af såkaldte borgerenergifællesskaber, hvis formål er at samle borgere, lokale virksomheder og kommuner i et fællesskab, hvor der tages lokale initiativer i forhold til den grønne omstilling, fx produktion og deling af grøn energi eller etablering af ladeinfrastruktur til elbiler. Borgerne og kommunen kan gå sammen om grønne initiativer og projekter, som gavner fællesskabet og ikke primært drives med økonomisk gevinst for øje. Dette vil SF gerne støtte helhjertet op om.

Scroll til toppen