Voksenlivet

Fokus på debatkulturen – forbedre den gode tone og dialog

SF arbejder for at udvikle en bedre og rigere samtalekultur på øen.

Vi skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker. Samtale eller dialog skal tage udgangspunkt i respekt for hinandens meninger – især når vi er uenige.

SF vil gerne finde nye metoder til at bringe borgerne og lokalpolitikken tættere på hinanden. Måske er tiden inde til, at vi sætter direkte fokus på debatkulturen ved arrangementer, hvor vi ud fra oplæg debatterer, hvordan vi kan forbedre den gode tone og dialog. Demokratisk engagement skal ikke kun være ved valg en gang hver 4. år. Udvikling af politik skal ske i et tæt samvirke med befolkningen.

Bedre forhold for sygemeldte – individuelle hensyn

Samsø Kommune skal blive bedre til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver en mere håndholdt indsats. Sygemeldte borgere skal ikke jagtes af systemet men hjælpes til at komme på fode igen. Den nationale lovgivning udstikker retningslinjer, som desværre ofte sætter systemet over mennesket. SF ønsker, at der er bedre plads til individet og de særlige hensyn, som kan hjælpe de ledige til at starte forfra. SF ønsker området tilført flere resurser, så indsatsen kan optimeres.

Aktiv beskæftigelsespolitik og proaktiv erhvervspolitik

SF Samsø vil være med til at udvikle en proaktiv erhvervspolitik i kommunen. Vi skal tiltrække flere virksomheder til øen – gerne med helårsbeskæftigelse. Det kan fx være små kreative iværksættere og andre selvstændige virksomheder, hvor afstand til store byer ikke er en udfordring.

SF Samsø foreslår konkrete og målrettede initiativer og hjælp til nye virksomheder, som vælger at placere sig på Samsø. Fx i form af gratis internet i en periode, tilskud til flytteomkostninger el.lign. Virksomheder skal tilbydes mulighed for rådgivning indenfor fx regnskab, it og udvikling af forretningsplan. Tilbuddene fra Væksthus Midtjylland kan være gode, men er ikke tilstrækkeligt tilpassede nye mindre virksomheder.

De eksisterende virksomheder skal have forbedrede rammevilkår, både hvad angår rådgivning og effektiv service fra kommunen.

Når SF ønsker at arbejde proaktivt med erhvervspolitik og tiltrække virksomheder til Samsø, er vi også nødt til at arbejde med beskæftigelsespolitikken på Samsø.

Når der kommer virksomheder til Samsø, skal vi helst være klar med arbejdskraft til dem. Dette kan kun lade sig gøre igennem dialog med det eksisterende erhvervsliv for at klarlægge, hvilke kompetencer der efterspørges nu og fremover.

Samsø kommune skal have en plan for, hvordan vi får udviklet og opkvalificeret arbejdskraften til fremtidens arbejdsmarked på Samsø.

Der er lige så meget brug for ”kloge hænder”, som der er brug for ”kloge hoveder”. Lad os uddanne de unge til faglærte i samske virksomheder og fastholde de unge på Samsø. Samsø kommune kan bidrage direkte ved at have fokus på lærlingeklausuler i de aftaler og kontrakter, hvor håndværkere arbejder for Samsø Kommune.

Iværksætterhus med fælles faciliteter/ rådgivning f.eks. regnskab

Vi skal tiltrække flere virksomheder til øen – gerne med helårsbeskæftigelse. Det kan fx være små kreative iværksættere og andre selvstændige virksomheder, hvor afstand til store byer ikke er en udfordring.

SF Samsø foreslår konkrete og målrettede initiativer og hjælp til nye virksomheder, som vælger at placere sig på Samsø. Fx i form af gratis internet i en periode, tilskud til flytteomkostninger el.lign. Virksomheder skal tilbydes mulighed for rådgivning indenfor fx regnskab, it og udvikling af forretningsplan. Tilbuddene fra Væksthus Midtjylland kan være gode, men er ikke tilstrækkeligt tilpassede nye mindre virksomheder.

SF Samsø støtter ideen om etablering af et iværksætterhus med fælles faciliteter og funktioner som fx erhvervsrådgivning.

Frivilligcenter i SamBiosen, booste foreninger/ selvhjælpsgrupper

SF arbejder for, at der etableres Frivilligcenter i SamBiosen. Det vil kunne åbne for en ny udvikling, med de frivillige ildsjæle på Samsø som krumtap. Nye sociale fællesskaber og aktiviteter kan etableres til gavn for alle på Samsø.

SF arbejder for, at Sundhedsafdelingen på sigt flyttes til SamBiosen i nye lokaler. Træning og sundhedsfremme kan optimeres ved et større samarbejde med civilsamfundet, og her kan de mange frivillige i et Frivilligcenter medvirke til, at borgerne integreres i sociale fællesskaber med fokus på sundhedsfremme, fysiske og sociale aktiviteter.

Kultur på recept – sundhedsfremmende at bruge kulturen

SF mener, at der er et stort uudnyttet potentiale i kunst og kulturlivet på Samsø. Mulighederne for at opleve og dyrke kunst og kultur skal nå endnu bredere ud end i dag. Kultur kan give borgerne vinger, opmuntre og inspirere gennem hele livet. SF ønsker, at kommunen investerer flere penge i kunst og kultur. Etablering af en kunstfond med bådeoffentlige og private midler kan være en mulighed, som bør undersøges.

Vi har et særligt ansvar for at inddrage udsatte børn og unge via ordninger som socialt fripas, som skal være en integreret del af skole og dagtilbud. Alle børn og unge uanset social baggrund skal have lige mulighed for at deltage i kultur- og fritidslivet. SF arbejder aktivt for, at vi får indført fritidspas på Samsø.

Kultur på recept er et koncept, som flere kommuner har gode erfaringer med. Kultur kan virke sundhedsfremmende og fællesskabsdannende og række ud til børn og unge med psykiske eller sociale udfordringer. Børn og unge kan lære at bidrage kulturelt gennem kreativ skabelse. SF ønsker et større fokus på Samsø Børneunivers, hvor kulturelle tilbud og aktiviteter tænkes på tværs af skolerne på øen. Det fællesskab børn og unge oplever på tværs af skolerne er meget værdifuldt.

SF arbejder for, at der etableres Frivilligcenter i SamBiosen. Det vil kunne åbne for en ny udvikling, med de frivillige ildsjæle på Samsø som krumtap. Nye sociale fællesskaber og aktiviteter kan etableres til gavn for alle på Samsø. SF arbejder for, at Sundhedsafdelingen på sigt flyttes til SamBiosen i nye lokaler. Træning og sundhedsfremme kan optimeres ved et større samarbejde med civilsamfundet, og her kan de mange frivillige i et Frivilligcenter medvirke til, at borgerne integreres i sociale fællesskaber med fokus på sundhedsfremme, fysiske og sociale aktiviteter.

Opprioritering af kunst og kultur – etablering af en kunstfond

SF mener, at der er et stort uudnyttet potentiale i kunst og kulturlivet på Samsø. Mulighederne for at opleve og dyrke kunst og kultur skal nå endnu bredere ud end i dag. Kultur kan give borgerne vinger, opmuntre og inspirere gennem hele livet. SF ønsker, at kommunen investerer flere penge i kunst og kultur. Etablering af en kunstfond med bådeoffentlige og private midler kan være en mulighed, som bør undersøges.

Vi har et særligt ansvar for at inddrage udsatte børn og unge via ordninger som socialt fripas, som skal være en integreret del af skole og dagtilbud. Alle børn og unge uanset social baggrund skal have lige mulighed for at deltage i kultur- og fritidslivet. SF arbejder aktivt for, at vi får indført fritidspas på Samsø.

Kultur på recept er et koncept, som flere kommuner har gode erfaringer med. Kultur kan virke sundhedsfremmende og fællesskabsdannende og række ud til børn og unge med psykiske eller sociale udfordringer. Børn og unge kan lære at bidrage kulturelt gennem kreativ skabelse. SF ønsker et større fokus på Samsø Børneunivers, hvor kulturelle tilbud og aktiviteter tænkes på tværs af skolerne på øen. Det fællesskab børn og unge oplever på tværs af skolerne er meget værdifuldt.

SF arbejder for, at der etableres Frivilligcenter i SamBiosen. Det vil kunne åbne for en ny udvikling, med de frivillige ildsjæle på Samsø som krumtap. Nye sociale fællesskaber og aktiviteter kan etableres til gavn for alle på Samsø. SF arbejder for, at Sundhedsafdelingen på sigt flyttes til SamBiosen i nye lokaler. Træning og sundhedsfremme kan optimeres ved et større samarbejde med civilsamfundet, og her kan de mange frivillige i et Frivilligcenter medvirke til, at borgerne integreres i sociale fællesskaber med fokus på sundhedsfremme, fysiske og sociale aktiviteter.

Bedre adgang til psykolog/ psykiater for psykisk syge

SF kæmper for at behandlingen af psykisk syge skal forbedres betragteligt. Psykisk syge lever i gennemsnit 15-20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket er helt uacceptabelt. Samsinger med psykiske lidelser skal tilbydes bedre adgang til psykiater- og psykologbehandling. Disse tilbud er ikke gode nok i dag. Og tilbuddene er ikke på samme niveau, som de tilbud borgerne i resten af regionen modtager. Den brugerstyrede seng på Samsø Sundheds- og Akuthus kan hjælpe psykisk syge i akutte perioder med indlæggelse i nogle dage. Dette kan forebygge indlæggelse på psykiatrisk hospital på fastlandet. SF vil arbejde for en permanentgørelse af denne ordning.

Pasningsgaranti, gode dagplejere, stordagplejer, integrerede institutioner

SF vil arbejde for, at Samsø Kommune altid lever op til pasningsgarantien. Alle familier – herunder de unge tilflytterfamilier skal tilbydes gode og varierede pasningstilbud til deres børn. Tilbuddene skal fortsat omfatte en rigtig god dagpleje suppleret med stordagplejer efter behov. SF vil arbejde for, at vi får etableret en natur-stordagpleje, hvor de små kan dannes og udvikles med et stort fokus på udeliv og natur. De små velfungerede dagplejeenheder i eget hjem er en fortrinlig løsning for mange børn, som trives godt i små grupper. Stordagplejen giver mulighed for at være i en lidt større børnegruppe, hvor de ansatte kan sparre pædagogisk med hinanden i dagligdagen og dække hinanden ind ved sygdom, så gæstepasning undgås. SF vil arbejde for, at vi på Samsø igen får en integreret institution i tilknytning til børnehaven Rumlepotten.

Forbedret sundhed for de svage grupper/ mere forebyggelse

Uligheden i sundhed er stor på Samsø. Mange borgere ryger og drikker for meget, er overvægtige og fysisk inaktive. Dette fører til flere livsstilsrelaterede sygdomme som fx kræft og blodpropper. For at vende denne udvikling bliver vi nødt til at satse mere på sundhedsfremme og forebyggelse. Ensomheden og mistrivsel er øget markant både hos ældre og unge under coronapandemien, så SF vil arbejde for, at der afsættes ekstra penge til at kunne håndtere dette

Scroll til toppen