Natur, miljø og energi

SF er et rødt og grønt parti, hvilket betyder, at vi også i SF Samsø lægger stor vægt på at arbejde for en grønnere og mere bæredygtig ø. Samsøs smukke natur er grundlaget for vores trivsel, erhvervsmulig­heder og turisme. Derfor mener vi i SF, at alle kommunale beslut­ninger skal tage hensyn til miljøet, og der skal indarbejdes miljø­hensyn i kommunens dagligdag og praksis overalt, hvor det er muligt og realisabelt. Små skridt i den rigtige retning har også ret frem for ingen indsats.

Rent drikkevand

SF vil arbejde for, at Samsø Kommune i samarbejde med regionen hurtigst muligt finder en acceptabel løsning på ned­sivningen af perkolat fra lossepladsen i Pillemark. Bevarelsen af rent drikkevand har meget høj prioritet! Hvis det er økonomisk og praktisk muligt, vil flytningen af lossepladsen være en optimal løsning. Kan dette ikke lade sig gøre, må vi hurtigst muligt få lavet en plan for, hvordan vi på andre måder får stoppet nedsivningen!

Genbrug og genanvendelse

SF bakker op om, at den cirkulære økonomi i Samsø Kommune føres ud i livet på så mange områder som muligt i praksis. Genbrug og genanvendelse er nøgleord i den cirkulære tanke­gang, og SF støtter aktivt op om en bedre affalds­sortering på øen. SF Samsø vil stille et konkret forslag om, at Samsø Kommune fremover – hvor alternativer findes – målrettet og så konkret som muligt arbejder for en reduktion af mikroplast i kommunens indkøb af varer.

Økologi

SF bakker aktivt op om etableringen af flere økologiske brug på øen. Vi har stor respekt for de konkrete initiativer, som mange økologiske ildsjæle på Samsø har igangsat. Etableringen af jordbrugsfonden muliggør opkøb af gårde, som fremadrettet kan drives økologisk. Hvis økonomien tillader det, ser SF gerne, at der anvendes økologiske produkter, når der fremstilles mad i kommunalt regi.

Fossilfri ø

SF bakker op om den fortsatte udvikling af Samsø som fossil­uaf­hængig ø. Principielt støtter vi etableringen af et biogas­anlæg på øen, men vi vil løbende forholde os aktivt til de udfordringer, som projektet støder på undervejs i processen.
Etableringen af 2. generations vindmøller på Samsø skal ske inden for den nærmeste årrække. SF vil derfor presse på over for staten, så der sikres gunstige vilkår og folkelig inddragelse i denne proces.

Havmiljø

SF arbejder aktivt imod anlæggelsen af havdambrug i Katte­gat. Selv om det er et statsligt anliggende, har tre kommunal­politikere fra SF – herunder Ulla Holm fra SF Samsø – klaget til EU over den danske stats tilladelse til at anlægge de meget forurenende dam­brug i havet. Den danske regering henviser til et ”såkaldt miljø­mæssigt råderum” som begrundelse for at tillade havdam­brug uden den mindste rensning. Det er i strid med EU’s vand­ramme­direktiv. SF håber, at klagen munder ud i, at EU tilretteviser den danske regering, så der ikke fremover gives tilladelse til sådant miljøsvineri til havs.

Natur

SF arbejder aktivt for bevarelsen og udvidelsen af de sammen­hængende naturområder på Samsø, og vi bakker op om etableringen af flere vandre- og ridestier på Samsø.

Scroll til toppen